Stadgar

Föreningens mål och inriktning

Mål och visioner
Föreningen ska erbjuda dess medlemmar följande
-Fungera som ett verktyg för social gemenskap genom
o Rookieperioden
o Resor, evenemang och andra aktiviteter

-Förbättra samarbetet mellan FBI och företag via
o Företagsevenemang
o Rekrytering
o Sponsring
o Vara ett ”ansikte” åt företag
o Sveriges Byggindustrier (BI)
o Mentorprogram

-Upprätthålla ett samarbete mellan FBI och Mälardalens Högskola

Föreningen skall inrikta sig på begreppen sammanhållning, gemenskap och samarbete samt motverka ett egocentriskt tänkande bland medlemmar.

Föreningens arbetsformer skall hela tiden organiseras och utvecklas för att berika medlemmars värderingar av demokrati och ansvarstagande.

För att bli medlem är ett krav att man läser ett av följande program vid Mälardalen Högskola.

– Högskoleingenjörsprogrammet i Byggnadsteknik

Ändamål
Föreningen har i ändamål att verka i enlighet med utbildningens mål och inriktning och främja medlemmars intressen.

Hemort
Föreningen har sin hemort i Västerås.

Medlemskap
1 § Medlem intages i föreningen av styrelsen 1) efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av årsmötet 2).
1) När det i stadgarna talas om styrelse avses föreningens huvudstyrelse.
2) Med årsmöte avses det årsvis återkommande möte.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antages att vederbörande kommer motarbeta föreningens intresse.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen.

Medlem som har betalat engångsavgift blir medlem utan krav på medlemsavgift. Engångsavgift bestäms på varje årsmöte.

2 § Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet, ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Medlem
3 § Medlem
-har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna
-har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
-skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen

4 § Medlem skall betala den engångsavgift som bestäms på årsmötet.
Evig hedersmedlem är Rolf Skoog.
Medlemsbevis får inte utlånas eller överlåtas.

5 § Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är vedertagna i verksamhetsbestämmelserna och på samma villkor som gäller övriga medlemmar.
Medlem som önskar utnyttja föreningens utrustning (och ev. lokaler) har rätt till det i enlighet med de mål som fastställts i verksamhetsplan eller av föreningsmöte.

Styrelse
6 § Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmars intressen.

-Det åligger i styrelsen att
-tillse att föreningens bindande regler iakttas
-verkställa av årsmötet fattade beslut
-planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
-ansvara för och förvalta medel
-förbereda årsmötet

7 § Styrelsen består av
-Ordförande (bör vara 2:a)
-Vice ordförande (bör vara tidigare ordförande)
-Sekreterare
-Kassör (bör vara 2:a)
-2st. Aktivitetsansvariga
-2 st. Marknadsansvariga (bör vara 2:a)
-1-2 st. Informationsansvariga
-Efter rookieperioden handplockas två ledamöter
-1-2 st. Ledamöter från år 2-3
-1-2 st. Mentorsprogramansvariga

8 § Styrelseledamöter väljs på årsmötet för tid som sägs i 16 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Styrelsedamot kan avsägas sin post efter tre varningar varav sista varningen skriftligt. En varning kan uppnås när majoritet av styrelsemedlemmarna misstycker mot

-Åtaget förtroendeuppdrag
-Personen går emot stadgarna
-Personen går emot styrelsebeslut
-Personen frånvarar vid hälften av styrelsemötena under en räkenskapstermin, enligt 11 §

Vid avhopp eller avsägning av förtroendevald styrelsemedlem äger styrelsen rätt att tillse ersättare för posten. Övriga medlemmar har rätt att överklaga beslutet. Vid överklagande skall styrelsen tillkalla extra möte där röstberättigade medlemmar enligt 2 rubriken får närvara.

9 § Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig. Föreningen är en ideell förening.

10 § Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst tre av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Verksamhets- och räkenskapstermin mm.
11 § Verksamhetstermin och räkenskapstermin omfattar tiden 1 december – 30 april, 1 maj – 30 november.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till och med årsmöte påföljande år, med lämplig övergångstid.

Revision
12 § Styrelsen skall tillhandahålla medlemmarna föreningens räkenskaper, årsmötes, styrelseprotokoll och övriga handlingar, som medlemmarna önskar ta del av, när som helst de begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för den senaste räkenskapsterminen, senast 4 dagar före årsmötet.

Medlemmarna kan granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för den senaste verksamhets- och räkenskapsterminen samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse inom 2 dagar före årsmötet.

Möten
13 § Föreningen skall genomföra minst tre styrelsesammanträden per termin och ett årsmöte per läsår.

Med termin avses perioder enligt 11 §

Kallelse jämte dagordning för årsmötet samt ev. revidering av stadgar översänds till medlemmarna senast en vecka före mötet eller kungörs inom samma tid av styrelsen genom anslag på godtyckligt ställe.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast två dagar före årsmötet.

14 § Medlem som i föreskriven ordning betalat sin medlemsavgift till föreningen samt hedersmedlem har rösträtt på årsmötet. Denna är personlig och får inte överlåtas på någon annan.

15 § Möten är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på möten.

16 § Vid årsmötet förekommer följande ärenden
1. Mötesöppnande av sittande ordförande
2. Val av mötesordförande samt mötessekreterare
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av justeringsman som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för den senaste verksamhetsperioden
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under den senaste räkenskapsterminen
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgiften
9. Val av
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett läsår
b) Övriga styrelseposter i styrelsen för en tid av ett läsår
c) Ev. revisor för en tid av ett läsår. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem
11. Övriga frågor

Extramöte
17 § Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs.

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivna skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tredjedel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Överlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid genom anslag på godtyckligt ställe.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

18 § Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 14 – 15 §§.

Beslut och omröstning
19 § Beslut fattas med acklamation eller votering, om sådan begärs.

Vid sen ankomst blir medlemmen inte längre röstberättigad i redan berörda frågor.

Med undantag för de i första stycket 20 § nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid möten, om denna är röstberättigad. Är denna inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor
20 § Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen, sådant fall krävs att minst 2/3 av angivna röster biträder beslutet.

21 § I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till av årsmötet angivet välgörande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötet protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart delges den instans där föreningen är registrerad.

Kommentera